BOOKSTART: Rozvoj řeči

BOOKSTART: Rozvoj řeči

Schopnost řeči je člověku geneticky dána. Je jen na nás, jak bude tato komplexní schopnost odmalička rozvíjena, využívána a s jakým výsledkem. Aby proces zvládnutí řeči probíhal uspokojivě, je dobré cíleně rozvíjet mnoho dalších složek ve vývoji dítěte.

Již od narození jsou děti přirozeně povzbuzovány k naslouchání a komunikaci, když s nimi mluvíme, doprovázíme běžné denní činnosti mluveným slovem, napodobujeme zvuky, zpíváme. Děti sice nerozumí obsahu sdělení, ale pociťují je smyslově a emocionálně. Zvláště zpěv je považován za komunikační předstupeň řeči, který stimuluje dětský sluch. Rytmizace řeči říkankami či básničkami pomáhá dětem napodobit melodii a rytmus řeči ještě dříve, než dokáží vyslovit první slova.

Jak podpoříme rozvoj řeči?

  • Vzájemná slovní komunikace zcela přirozeně podněcuje nejen k řeči samotné, ale prohlubuje i její porozumění. Porozumění můžeme výborně procvičovat též pomocí obrázků, kdy ukazováním a pojmenováním viděného propojujeme významy s obrazy. Užíváme přitom cílených otázek – co jaké je, k čemu to slouží apod. Dvouleté děti dokáží odpovídat na abstraktnější otázky typu: z čeho se pije, co se kutálí, na čem spíme…
  • K lepšímu porozumění i rozvoji řeči přispívá užívání gest či znakování (tedy neverbální komunikace) v běžných denních situacích již v průběhu prvního roku života dítěte. Jejich zapojení může výrazně zlepšit vyjadřovací možnosti dětí, zjednodušit vzájemnou komunikaci a urychlit nástup řeči.
  • Užívání pohybů hlavy a rukou při vlastní řeči je obzvláště důležité. Rovněž jakákoliv jiná činnost rozvíjející hrubou i jemnou motoriku uvolňuje a zdokonaluje řečové funkce. Tedy i skákání, pohyb na odrážedle či např. drobná práce prstů jsou pro řeč prospěšné (o řeči a motorice více v příští příspěvku).
  • Rozvoj řeči rovněž souvisí s rozvojem logického myšlení a představivosti. K tomu nám dobře poslouží nejrůznější vkládačky a puzzle (doplňují se chybějící části do celku podle logických souvislostí) či obrázky, kde dítě třídí prvky na základě společných znaků (čepice – hlava, kartáček – pasta), hledá souvislosti, zobecňuje.
  • Schopnost zrakového rozlišování se rovněž promítá do míry porozumění vztahů mezi předměty, jejich polohy, rozdílných či shodných tvarů, detailů. Zde si můžeme hrát s rozstříhanými obrázky a skládat je podle předlohy či doplňovat části, poznávat předměty podle stínů, přiřazovat k sobě stejné obrázky různě vyobrazené (např. pes nakreslený a pes na fotografii, dokonce různé druhy psů) apod.

Ukázky vhodných her z naší lekotéky:

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

  1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
  2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst