BOOKSTART na doma

BOOKSTART na doma

Rozvoj sluchového vnímání

Stejně jako zrak, i sluch se u narozeného dítěte rozvíjí pozvolna. Pokud rodiče s dítětem od malička mluví, vyvíjí se u něj schopnost naslouchat mluvenému slovu. Zvláště je-li řeč kontaktní a směřuje přímo k dítěti, pomůže mu to brzy povšechně porozumět smyslu i citovému obsahu našich sdělení, stejně jako odlišit zvuky na pozadí a posléze soustředit i delší pozornost na řečové projevy lidí kolem něj. K rozvíjení sluchové pozornosti přispívá i klidné prostředí bez zbytečných ruchů a hluku a možnost vnímat ticho.

Přes první broukání a žvatlání dítě postupně usiluje o co největší nápodobu skutečných (významotvorných) fonémů užívaných dospělými a rozvíjí se tak jeho „fonematické slyšení“, tj. cílená sluchová pozornost zaměřená na správné napodobení a rozlišování hlásek a slabik.

K rozvíjení tohoto sluchu se výborně hodí lidová poezie a písničky, zaměřené na melodii, rytmus a časté opakování jednoduchých slabik a slov (pacipaci, houpyhou, kukuku). Říkankami, básničkami či zpěvem můžeme doprovázet jakoukoliv naši společnou činnost s dítětem. Různé říkanky a veršované básničky můžeme spojovat s různými opakovanými denními činnostmi jako je krmení, oblékání, umývání, uspávání či jen odpočinkové hraní. Melodie a rytmizovaná řeč upoutává dětskou pozornost, propojuje danou činnost s pocitovými zážitky a pomáhá rozvíjet sluchovou paměť.

Rozvíjet sluchové vnímání můžeme cíleně různými hrami s rozeznáváním a určováním zvuků. Např. různými hádankami (co to bylo za zvuk? – tekoucí voda, zvonek, ťukání, mačkání papíru, tleskání), pomocí zvukového pexesa apod.

Děti předškolního věku by již měly být schopné sluchového rozlišování podobně znějících hlásek (např. s-z, b-p…), podobně znějících slov (koza-kosa, parník-perník), tvrdých a měkkých slabik (di-dy, ti-ty) a též první a poslední hlásky ve slově. Taky by měly dovést rozložit slova na jednotlivé hlásky či je rozdělit do slabik.

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

  1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
  2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
  3. Jak rozvíjet řečové schopnosti u malých dětí
  4. Řeč a motorika
  5. Rozvoj zrakového vnímání: barvy