Environmentální vzdělávání pro ZŠ

Cílová skupina: ZŠ – 1. stupeň – 3. až 5. třída
Časová dotace: 45 min

I. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a jeho složky – VODA

 • hydrosféra – obal země, skupenství, sladké, slané, procenta
 • mořské proudy a klima, tání ledovců a oteplování – vliv
 • pitná voda – kvalita, dostupnost
 • znečištění cizorodými látkami: zemědělství, doprava, průmysl, domácnosti
 • znečištění mikroorganismy
 • znečištění fyzikální: teplota, viskozita

II. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a jeho složky – PŮDA

 • původ, vznik,půdní sonda – vrstvy – ornice, obsah půdy (vzduch, voda, minerály, živiny)
 • dezertifikace – kde, jak, řešení?
 • druhy + preference rostlin
 • úrodná půda edafon – kompost x hnůj
 • znečištění, zábor, eutrofizace půdy

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a jeho složky – VZDUCH

 • původ, vznik, složení
 • dýchání rostlin a fotosyntéza
 • skleníkové plyny a jejich dopady
 • znečištění – vnější/vnitřní – lokální/nad regionální – zdroje znečištění
 • ochrana ovzduší

IV. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a jeho složky – ORGANISMY

 • Co se tím rozumí?
 • rozmanitost
 • Proč jsou součástí prostředí? Kde všude jsou? Jak je ovlivňují? Mohou být sami prostředím?
 • rostliny + řasy -> kyslík
 • mikroorganismy -> rozklad – přeměna zbytků na živiny a půdu
 • býložravci -> udržování bezlesích míst
 • masožravci -> udržování počtu býložravců
 • opylovači
 • úytek druhů, úbytek přirozeného prostředí – kácení pralesů, nadměrný rybolov + odpad v moři, rozšiřování pouští, monokulturní zemědělství a rozrůstání lidských sídel

V. ROZMANITOST DRUHŮ

 • základní rozdělení na říše živočišné a rostlinné, mikro a makro organismy
 • seznámení s biologickou systematikou – hledání společných znaků
 • vyhledávání v klíči, atlasech a na internetu
 • hledání společných znaků podle domnělé příbuznosti.

VI. EKOSYSTÉMOVÉ VAZBY

 • co je to ekosystém, co je jeho součástí, příklady
 • co je to koloběh, příklady koloběhů vody, živin
 • potravní síť, potravní pyramida

VII. PŘIROZENÝ A NEPŘIROZENÝ ODPAD

 • jak odpad vzniká, jak se s ním nakládalo kdysi, a proč už to tak nelze
 • jaké máme druhy odpadů dnes
 • jak s odpadem nejlépe naložit (pyramida)

 

V případě zájmu o nabízené lekce volejte na telefonní číslo 315 682 307
nebo pište na
adresu: info@knihovnaneratovice.cz
Těšíme se na Vás v Městské knihovně Neratovice