Předregistrace

Pokud chcete urychlit registraci v knihovně, vyplňte prosím tento formulář a dole klikněte na tlačítko “Odeslat předregistraci”. Při první navštěvě knihovny je nutné s sebou vzít doklad totožnosti.

 

* Povinný údaj - mandatory

Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice přísp. organizace (dále jen Knihovna)

a čtenář - reader:

*Příjmení, Jméno, Titul čtenáře - Surname, Firstname, title

*Datum narození čtenáře - Birthdate

*Trvalá adresa (ulice čp, PSČ obec) - Permanent address (street no., city, postal code, state)

Kontaktní adresa (ulice čp, PSČ obec) - Contact address (street no., city, postal code, state)

Průkaz ZTP, ZTP/P (údaj uveďte, pokud si přejete čerpat výhody s ním spojené) - ZTP card

E-mail

Telefon - Phone

Předběžné určení kategorie čtenáře (pokud chcete využít případné nižší ceny zápisného)

Vyberte možnost platby zápisného (v době otevření výdejního okénka z důvodu COVID-19 je platba možná pouze převodem)

Pokud vzberete převodem, do čtenářského konta se vaše platba promítne do dvou pracovních dnů od připsání částky na náš účet. Rezervovat knihy a půjčovat e-knihy můžete až po tomto termínu. Děkujeme za pochopení.

Následující pole vyplňte pouze pokud registrujete čtenáře do 15 let (Pro dokončení registrace dítěte je při první návštěvě knihovny nutný doprovod zákonného zástupce s dokladem totožnosti):

Příjmení, Jméno, Titul zákonného zástupce

Datum narození zákonného zástupce

Trvalá adresa zákonného zástupce (ulice čp, PSČ obec)

]

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:

I.

(1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu.

(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád ukládá.

II.

(1) Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně a na webových stránkách www.knihovnaneratovice.cz --> knihovní řád odkazem zde (dokument PDF 181 kB) <--

(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.

(3) Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností upozorněním v knihovně a na webových stránkách knihovny.

III.

(1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního údaje, uvedeného v této přihlášce.

(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu.

In English:

have entered into the following service agreement:

I.

(1) The Library undertakes to provide readers with library and information services, the conditions and details of which are set out in the Library Rules.

(2) The reader declares that he has read the library rules and undertakes to comply with the obligations imposed on him by the library rules.

II

(1) The current library regulations can be viewed in the library and on the website www.knihovnaneratovice.cz -> library rules link here (PDF document in Czech 181 kB) <-

(2) The reader will receive the library rules at any time upon request free of charge.

(3) The Library shall notify readers of changes to the Library Regulations in good time before they take effect by notification in the Library and on the Library's website.

III

(1) The reader undertakes to notify without undue delay the change of any personal data stated in this application.

(2) The library processes personal data to the extent and in accordance with the purpose stated in the library rules.